دبستان دخترانه حافظان وحی 

شماره های تماس با روابط عمومی مجتمع  : 22513530 - 22513579 

ساعت تماس : 8 الی 14