اشتباهات آموزشی

چرا مدرسه ها اصل اساسی آموزش را فراموش کرده‌اند؟

/post-1

چرا مدارس سوراخ دعا را گم کرده‌اند و همچنان تلاش می‌کنند که آن را بیشتر گم کنند؟!